TEL: 06 3645 7707

Leveringsvoorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door TheOutdoorCompany.nl.

 

1.      Toepasselijkheid 

Op alle door of namens TheOutdoorCompany.nl gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door TheOutdoorCompany.nl gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met TheOutdoorCompany.nl is overeengekomen. TheOutdoorCompany.nl wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door TheOutdoorCompany.nl aan koper wordt bevestigd.

2.      Aanbiedingen

Alle door TheOutdoorCompany.nl gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met TheOutdoorCompany.nl komt eerst tot stand nadat TheOutdoorCompany.nl zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop TheOutdoorCompany.nl een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

Alle aanbiedingen van TheOutdoorCompany.nl geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van TheOutdoorCompany.nl dan wel haar leveranciers strekt.

3.      Conformiteit

Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij TheOutdoorCompany.nl ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

4.      Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door TheOutdoorCompany.nl getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is TheOutdoorCompany.nl bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en inclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

5.      Bestellingen

Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.TheOutdoorCompany.nl volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen TheOutdoorCompany.nl en haar klanten, dan wel tussen TheOutdoorCompany.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij TheOutdoorCompany.nl gedane bestelling, is TheOutdoorCompany.nl nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens TheOutdoorCompany.nl.

6.      Wijzigingen

Het annuleren van een met TheOutdoorCompany.nl gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van TheOutdoorCompany.nl. De koper is gehouden aan voor alle voor TheOutdoorCompany.nl hieruit voortvloeiende schade en kosten aan TheOutdoorCompany.nl te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen TheOutdoorCompany.nl slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TheOutdoorCompany.nl.

7.      Vrachttoeslag

Op afleveringen van TheOutdoorCompany.nl geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces.

8.      Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door TheOutdoorCompany.nl geleverde goederen gaat over op de koper nadat TheOutdoorCompany.nl de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

9.      Afname verplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

10.  Levertijden

De door TheOutdoorCompany.nl opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper TheOutdoorCompany.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer TheOutdoorCompany.nl haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van TheOutdoorCompany.nl, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van TheOutdoorCompany.nl, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met TheOutdoorCompany.nl gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Het is TheOutdoorCompany.nl toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

11.  Uitsluiting aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van TheOutdoorCompany.nl is TheOutdoorCompany.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. TheOutdoorCompany.nl is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is TheOutdoorCompany.nl in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.

Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

12.  Betaling

Betaling van het door TheOutdoorCompany.nl gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra TheOutdoorCompany.nl heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van TheOutdoorCompany.nl is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product.

13.  Uitsluiting verrekening

Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met TheOutdoorCompany.nl gesloten overeenkomst op te schorten.

Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens TheOutdoorCompany.nl voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet tijdige voldoening van de facturen van TheOutdoorCompany.nl is TheOutdoorCompany.nl bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met TheOutdoorCompany.nl gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van TheOutdoorCompany.nl, bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

14.  Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

De door TheOutdoorCompany.nl geleverde zaken blijven het eigendom van TheOutdoorCompany.nl tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met TheOutdoorCompany.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door TheOutdoorCompany.nl verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van TheOutdoorCompany.nl op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

Koper is verplicht de door TheOutdoorCompany.nl onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan TheOutdoorCompany.nl af te geven. Koper verleent TheOutdoorCompany.nl reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van TheOutdoorCompany.nl op volledige schadeloosstelling.

Door TheOutdoorCompany.nl aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van TheOutdoorCompany.nl vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt TheOutdoorCompany.nl zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke TheOutdoorCompany.nl op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door TheOutdoorCompany.nl geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van TheOutdoorCompany.nl is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van TheOutdoorCompany.nl daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

Indien derden enig recht op het door TheOutdoorCompany.nl onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden TheOutdoorCompany.nl zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

Koper verplicht zich op het eerste verzoek van TheOutdoorCompany.nl daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan TheOutdoorCompany.nl op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

15.  Garantie

TheOutdoorCompany.nl garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van TheOutdoorCompany.nl toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden.

Door TheOutdoorCompany.nl worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van TheOutdoorCompany.nl, vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door TheOutdoorCompany.nl geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. TheOutdoorCompany.nl is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

Koper vrijwaart TheOutdoorCompany.nl voor alle schade, welke voor TheOutdoorCompany.nl mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door TheOutdoorCompany.nl aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

16.  Reclamaties

Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan TheOutdoorCompany.nl te melden.

Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan TheOutdoorCompany.nl.

Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst, en aanvullend fotomateriaal van de staat van de ontvangen artikelen.

Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.

Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens TheOutdoorCompany.nl worden geretourneerd.

In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door TheOutdoorCompany.nl geleverde goederen, door TheOutdoorCompany.nl worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van TheOutdoorCompany.nl behoren. In een dergelijk geval waarin TheOutdoorCompany.nl zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 5% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

17.  Bedenktijd en herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons The Outdoor Company, Industriestraat 6, 2802 AC te Gouda. Tel: 06-36457707, emailadres: info@theoutdoorcompany.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan … [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De klant dient bij herroeping zelf zorg te dragen voor het retourneren van de goederen, in de originele verpakking naar het volgende adres:

The Outdoor Company
Industriestraat 6
2802 AC Gouda

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn gelijk aan de op de website vermelde verzendkosten of die aan u zijn berekend (uitgezonderd gratis verzendkosten) en komen voor uw rekening daar de verzending retour fabriek dient te worden afgehandeld.

18.  Storingen

Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. Wij streven erna de storing binnen 24 uur op te lossen.

19.  Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

20.  Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij TheOutdoorCompany.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TheOutdoorCompany.nl. TheOutdoorCompany.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

TheOutdoorCompany.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. TheOutdoorCompany.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

21.  Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt TheOutdoorCompany.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die TheOutdoorCompany.nl toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door TheOutdoorCompany.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van TheOutdoorCompany.nl, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door TheOutdoorCompany.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TheOutdoorCompany.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

TheOutdoorCompany.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22.  Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en TheOutdoorCompany.nl, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.